White Metallic Pillow

Luxurious white velvet pillow with white metallic accents.